I’m actually ok with this.

Scott Blitstein @scoblitz